Đóng gói Phần Mềm ra file exe với C# [ www.c10mt.com ]Đây là một trong những bài hướng dẫn của Tâm Gà về phần đóng gói những project được viết trong C# thành một phần mềm hoàn chỉnh để đem đi cài cho máy tính khác.

Có gì khó hiểu các bạn xem thêm tại site c10mt.com phần Lập Trình Trực Quan , Hệ Phân Tán và Lập Trình Mạng nhé , đều làm trên nền tảng là C#

Link các bài tập khác :

Lập Trình Mạng
Hệ Phân Tán
Lập Trình Trực Quan C# , Lập Trình Ứng Dụng C#

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: