Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin – Phần 5: Powerpoint – Các nội dung lý thuyếtKỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin
Phần 5: Powerpoint
Các nội dung lý thuyết:
5.1. TỔNG QUAN VỀ THUYẾT TRÌNH
5.2. TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH CƠ BẢN
5.3. LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ
5.4. LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA
5.5. HOÀN THIỆN VÀ TRÌNH CHIẾU BÀI THUYẾT TRÌNH

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: