Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Phân quyền người sử dụngPhân quyền người sử dụng trên phần mêm kế toán Metadata Accounting.

Kê toán có thể phân quyền chi tiết đến từng chức năng nhỏ như:
► Thêm
► Sửa
► Xóa
► In ấn
Với tất cả các loại chứng từ, báo cáo, danh mục, tài khoản

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: