Phát Wifi từ Laptop trên windows 7/8 không cần phần mềmPhát Wifi từ Laptop trên windows 7/8 không sử dụng phần mềm
Các bạn cứ làm từng bước như video trên là được.
Tạo file khởi động nhanh 2:30

Các lệnh trong cmd:
Tạo wifi: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=TenWifi key=MatKhau
Phát wifi: netsh wlan start hostednetwork
Tắt wifi: netsh wlan stop hostednetwork
Kiểm tra kết nối: netsh wlan show hostednetwork
Xóa wifi đã tạo: netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=TenWifi key=MatKhau

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: